polecamy
Podziel się: twitterwykopblipfacebookdelicious
The Skull Defekts  wywiad z Joachimem Nordwallem

The Skull Defekts
wywiad z Joachimem Nordwallem

Click here for the English version of this article

W jednym z wywiadów udzielonych jeszcze za czasów Kid Commando (poprzedniego zespołu trzonu Skull Defekts) wspominałeś, że uwielbiacie rozstrojone struny, ponieważ dźwięk z nich wydobywany nigdy nie jest taki sam. Czy nadal tak jest w przypadku Skull Defekts?

Joachim: Uwielbiam dźwięk naszych gitar. Sprawia, że czuję się dziwnie i dobrze jednocześnie. To faktycznie bywa zaskakujące, ale także ogranicza nas w dobry sposób. Minimalizuje nas. Ale też pozbyliśmy się chaotyczności obecnymi czasy, używamy określonych strojeń i celujemy w stały dźwięk. Kid Commando był pod tym względem bardziej dziki. A właściwie pod każdym względem.

Można odnieść wrażenie, że z początku byliście zespołem noisowym wydającym splity z Wolf Eyes, etc. Tak jakbyście chcieli pozostawić Kid Commando za sobą. Ale w 2007 ukazało się Blood Spirits & Drums Are Singing i to było coś zupełnie dziwacznego, taki zimny dance-noise-punk. Czy wydawanie albumów rockowych w takim stylu było z góry zamiarem DFX? Jak zdecydowaliście się na takie granie po tylu albumach noisowych?

Ta część Skull Defekts była ustalona od razu, kiedy tylko zdecydowaliśmy się zakończyć działalność Kid Commando. Pracowaliśmy nad naszym albumem z gitarami i perkusją jednocześnie wydając rzeczy elektroniczne. Zakończyliśmy KC w styczniu 2005-ego zaraz po trasie po Wielkiej Brytanii, a założyliśmy Skull Defekts w marcu lub kwietniu. Myślę, że energia w moim graniu na gitarze pozostała taka sama, ale chciałem grać wolniej, monotonniej, bardziej eksperymentalnie. Nazywam naszą muzykę rockiem rytualnym. Ale tak, jest w tym w tym pewien element tańca. Taniec to najlepszy sposób wejścia w trans.

Wolicie grać na żywo czy nagrywać w studiu/garażu?

Oba podejścia mają swoje dobre strony. Lubię oba. Ale granie na żywo zawsze jest fajniejsze, bo można poznać ludzi, grać głośno i coś wypić.

Które z kawałków na Dances in Dreams… nagraliście na żywo? Jaką część materiału dogrywacie w studiu? Co dodajecie lub zmieniacie podczas takich dogrywek?

Podstawy wszystkich kawałków - gitary i perkusja nagrywany na żywo w studiu. Później dodajemy elektronikę i wokale. Nic nie zmieniamy, ale czasem pozwalamy rzeczom dojrzeć. W zależności od potrzeby i tego jak je oceniamy, kiedy ich słuchamy. Tym razem piosenki były zupełnie inne niż na innych naszych albumach i musiały być traktowane z nieco większym szacunkiem. Myślę, że niektóre z tych kawałków są niesamowitymi, skomplikowanymi stworzeniami i jednocześnie jest to najlepsza muzyka, przy której tworzeniu miałem udział.

Dances in Dreams… to Wasz drugi album z Danielem Higgsem. Jak wybraliście kawałki na których on śpiewa? Czy macie okazję grać i komponować z Danielem czy macie już instrumentalne struktury, do których dodajecie jego wokale?

Większość piosenek ma już nagrane partie gitarowe. Higgs śpiewał na całości Peer Amid, ale w przypadku Dances In Dreams... każdy z nas - Daniel, ja i Fagge - śpiewa po trzy kawałki. Piszemy teksty do piosenek, do których nagrywamy wokale. Skull Defekts rzadko grają próby. Praktycznie nigdy. To co ma się dziać, dzieje się i dokonuje się magia kiedy cała nasza piątka zbierze się w jednym pokoju.

Byliście/jesteście fanami Lungfish? O ile wiem, współpraca z Wami jest jedyną muzyką z gitarami elektrycznymi, przy której udział miał Daniel po rozpadzie jego zespołu. Daniel mówił w wywiadzie dla nas, że członkom Lungfish proponowano wspólną trasę, ale odmówili. Czy ten fakt wywiera na Was presję?

Uwielbiam Lungfish! Uwielbiałem ich od dłuższego czasu. Ich muzyka miała na nas wielki wpływ i czujemy wielkie z nimi pokrewieństwo. Ich genialny gitarzysta Asa gra na klawiszach na dwunastocalówce, którą nagraliśmy dla Thrill Jockey i z pewnością wywodzimy się z tej samej muzycznej rodziny i mamy pod tym względem wspólne korzenie. Nie czuliśmy presji z powodu Lungfish. Mam wielką nadzieję, że znów będą ze sobą grali, ale nie sądzę, by tak się stało. Ale zostawili nam kilka znakomitych płyt i piosenek. Miałem szczęście widzieć ich występ na ATP lata temu. Byli fantastyczni. Nowy projekt Asy o nazwie Zomes tez jest wspaniały. Zwłaszcza, kiedy gra solo.

Czy jesteście fanami muzyki dance/elektronicznej? Jak duży wpływ ma na was ten gatunek?

Uwielbiam techno i acid! Wyrosłem słuchając takich rzeczy. Chodzenie na całonocne rave'y w środku lasu. Pod względem repetycji i monotonii - to bardzo silny wpływ. Wiele rzeczy interesujących mnie muzycznie dzieje się właśnie w świecie elektroniki.

Który z albumów Brainbombs lubicie najbardziej i dlaczego?

Obey! Pełno na nim klasyków na prywatki. Świetne brzmienie. Co za pojebany zespół. Ale też świetny.

Czy pojawi się album, na którym połączycie elektroniczny noise/drone i piosenki rockowe?

Nie. Skończyły się czasy elektronicznego noise'u dla Skull Defekts. Pracuję z [Henrikiem] Rylanderem nad kilkoma noisowymi i drone'owymi nagraniami pod szyldem Saturn And The Sun (jeden z nich wydamy sumptem Bocian Records w Polsce). Skull Defekts skupiają się teraz na graniu rocka. Z wielu powodów.

Czego aktualnie słuchacie?

Uwielbiam Skudge, szwedzki duet grający techno. Słucham też Regression 3 Nate'a Younga i znakomitego albumu Object Subject To Change Henrika Rylandera w moim labelu iDEAL. Pomimo, że pracuję z nim tak często nigdy nie nudzę się słuchając jego nagrań.

ENGLISH VERSION

In one interview back in the Kid Commando days you said you were in love with de-tuned strings because they never make the same sound twice. Is that still the case for Defekts?

Joachim: I am deeply in love with the sound of our guitars. They make me feel strange and good and the same time! It surprises me and it is also limiting in a good way. Keeps us minimal. But it is not 100% true that they never make the same sound twice nowadays, we have our strict tunings we use and we aim for the same sound always. Kid Commando was wilder in that way! In every way I guess!

It seems that at the beginning you were a noise band basically - releasing splits with Wolf Eyes, etc. - like you were trying to leave Kid Commando behind, but then in 2007 Blood Spirits & Drums Are Singing appeared and I remember thinking woah, that's something different. I didn't have any idea how to call it, cold dance-noise-punk? It was so good and weird. Was a rock album of that sort always an idea for DFX? How did you decide that after noise/drone albums DFX were going to make this kind of music all of a sudden?

That side of The Skull Defekts was there right from the beginning when we decided to form the band after the death of Kid Commando. We worked on the first guitar and drum based album simultaneously as the electronic stuff. We ended KC in January 2005 after we toured the UK and then The Skull Defekts was born in March or April. I think I used the same energy in my guitar playing, but wanted to slow it down, to make it more monotonous, more experimental. I call our music ritual rock. But yeah, there is a dance element to it for sure. Dancing is a great way to get into trance!

Do you prefer playing live or recording in a studio/garage?

Both sides has their good sides! I like both! But live is more fun in a way, too meet people, hang out, play loud, get drunk.

Were the songs on Dances in Dreams… recorded live? Do you do overdubs? What do you add or change during that?

The foundations of the songs - guitars, drums, percussion were all recorded live in the studio. Electronics and vocals added later. Nothing is changed, but we sometimes let the songs grow. Depending on what is needed and what we hear when we are listening to them. This time, the songs were different than on our other albums and needed to be treated with a little more respect. I think some of these songs are amazing, deep creatures and some of the best music I have been part of making, ever!

Dances in Dreams… is your second album with Daniel Higgs. How do you choose the songs that he sings on? Are you able to rehearse and compose stuff with Daniel or is it rather that you have instrumental structures ready and he adds his vocals? Could you please explain?

Most songs starts with the guitar parts done. Higgs sang on all songs on Peer Amid but on Dances in Dreams... on three (but play Siberian ghost catcher on a lot of them), and me and Fagge on three each. We write the lyrics to the songs we sing on. The Skull Defekts rarely rehearse. Almost never. What happens happen and it is when the five of us are in a room the "magic" happen!

Were you / are you fans of Lungfish? As far as I know, cooperation with you is the only electric guitar music that Daniel has created after Lungfish, and Lungfish guys were even approached to tour again (they declined the offer). Does it create any kind of pressure on you?

I love Lungfish! And loved them for a long time. Their music is a great influence and we feel very connected to them. Their amazing guitar player Asa plays keyboards on the 12" we did for Thrill Jockey too, and we are definitely of the same musical family and heritage. No pressure on us regarding the Lungfish connection! I really do hope they will write music together again but I personally don't think it will happen. But they left us a bunch of truly brilliant records and songs. I was lucky enough to see them live at ATP years ago. So good. Asa's new project ZOMES is lovely too. Especially him solo.

Are you fans of dance / electronic music? How much of an influence is it for you?

I love techno and acid stuff! I grew up listening to it. Going to rave parties in the woods all nighters. In the sense of repetition and monotony - this is another heavy influence! I think a lot of what interests me right now musically is happening in the electronic music world.

What's your favorite Brainbombs album and why?

Obey! Filled with classic party songs! Great sound too. What a fucked up band!!! But great.

Will there be a DFX album that features both electronic noise/drone stuff and rock songs?

No. The electronic noise days as The Skull Defekts are over, and me and Rylander are working on several electronic noise and drone records as Saturn And The Sun (one for Bocian Records in Poland). The Skull Defekts are now focusing on the rock stuff! For many different reasons.

What records are you listening to now?

I love Skudge, a Swedish techno duo. I am also listening to Nate Youngs Regression 3 double LP and Henrik Rylander's excellent Object Subject To Change LP on my label iDEAL! Even though I work with him so much I always enjoy listening to his works!

[Marek J Sawicki]

recenzje The Skull Defekts w popupmusic